ETHICSCHOOL

Nanotechnology Reviews publiceerde Ineke Malsch’ artikel “Nano-education in Europe: nano-training for non-R&D jobs online in December 2013. Het artikel bespreekt de behoefte aan kennis op het gebied van nanotechnologie onder professionals op het gebied van dialoog en communicatie, regulering en innovatiebeleid over nanotechnologie. Geïnterviewde in alle drie sectoren willen meer weten van nanowetenschap, nanomaterialen, risico’s, wettelijke en sociale aspecten van nanotechnologie, bij voorkeur in hun eigen taal. Deze studie is uitgevoerd in het project NanoEIS, gefinancierd door de Europese Commissie (KP7, project nr. 319054).

Gelezen: Fred van Iersel (red.) Weg van Geweld. Religie en Veiligheid II. Eburon, Delft, 2017.

Een vriendin gaf me het boek ‘Weg van Geweld’, een weldadig kritische noot in het huidige politieke klimaat waarin angst en wantrouwen voor de vreemdeling overheerst. Deze bundel stimuleert het denken over de toelaatbaarheid van geweld in oorlogen tussen staten en in burgeroorlogen, vanuit een kerkelijk perspectief. Vanuit een reflectie op de historische en actuele verheerlijking van geweld door militaire en religieuze leiders doen de auteurs suggesties voor hernieuwd denken over en inzet voor rechtvaardige vrede. Fred van Iersel betoogt o.a. dat de Raad van Kerken in Nederland het voortouw zou moeten nemen in het publieke debat over oorlog en vrede. Patrick de Pooter legt uit hoe de katholieke visie op de scheiding tussen kerk en staat invloed heeft op de relatie tussen religie en conflict in onze wereld. Theo de Wit geeft een filosofische analyse van de relatie tussen religie en seculier veiligheids-denken. Paul Lansu pleit voor meer inzet voor rechtvaardige vrede, op basis van zijn uitgebreide ervaring in de internationale vredesbeweging Pax Christi. Het boek geeft althans deze burger (mij dus) moed om zich met nieuw elan in te zetten voor vreedzame en rechtvaardige oplossingen van conflicten in binnen- en buitenland.

The African Network for Solar Energy (ANSOLE) offers matchmaking sessions during ANSOLE events in Africa, allowing companies and research organisations to select qualified candidates for jobs and internships. For example, the ANSOLE DAYS 2018 on 26-31 August 2018, Chiromo Campus, University of Nairobi, Kenya could feature your matchmaking session. Read more here.

On 2 February, the annual Nano World Cancer Day will be held in ten countries: Austria, France, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Portugal, Spain, Turkey and United Kingdom. This year’s theme is “Nanomedicine: disruptive innovations to beat cancer”. Info: http://www.nwcd.eu/

The European Commission is organising a public consultation on EU funding programmes including the next Framework Programme for Research and Innovation after 2020. All citizens are invited to participate until 8 March 2018. Info: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en

Een Afrikaans perspectief is niet te versmaden voor een liefhebber van politieke filosofie zoals ik, gefascineerd als ik ben door internationale governance vraagstukken. Achille Mbembe maakt mijn verwachtingen waar in “Een politiek van vijandschap”, dat een andere thuisbasis ook een verschillende politieke filosofie inspireert. Hij verklaart de huidige conflicten tussen westerse, blanke, thuisblijvers en niet-westerse, zwarte, migranten vanuit de historisch gelijktijdige opkomst van democratie en kolonialisme. Vreedzame democratische binnenlandse politiek was volgens hem alleen mogelijk door gewelddadige repressie van de ander te exporteren naar de wingewesten. Hij trekt de analyse, door geboren Mauritiaan Frantz Fanon, van de sociale en politieke oorzaken van psychische problemen van onderdrukkers en onderdrukten in koloniaal Algerije, door naar de huidige migratieproblematiek. In de eerste hoofdstukken leunt Mbembe zwaar op Foucault’s biopolitieke filosofie, waarin de staat de lichamen van haar onderdanen controleert. Gaandeweg zoomt hij in op de weg van de migrant door het leven, enerzijds geworteld in het thuisland, maar anderzijds permanent op weg naar nieuwe ervaringen en interpretaties. Zo’n passantenbestaan is zijn aanbevolen medicijn om de wereld menselijker te maken. Hoewel Mbembe naar mijn smaak iets te stellig zijn mening poneert, zonder diepgaande argumentatie, geeft zijn visie me heel wat stof tot nadenken.

Gelezen: Achille Mbembe. Een politiek van vijandschap. Boom Uitgevers. Amsterdam 2017.

The Dutch programme on Responsible Research and Innovation (RRI) organised its MVI-conference on 19 January 2018 in Utrecht. Academic, governmental, industrial and other participants discussed contributions of RRI to the energy transition and the biobased economy. Through an interactive system, all were invited to brainstorm about questions posed by representatives of Unilever and Thales. Prof Jeroen van den Hoven proudly presented the international impact of the Dutch MVI approach, which has been adopted in the EU (RRI as horizontal priority in H2020), North America (journal Responsible Innovation) and even some Chinese universities. Info:  https://www.nwo-mvi.nl/

Vijf topteams presenteerden hun transitieagenda’s om Nederland in 2050 circulair te maken aan vertegenwoordigers van de overheid en stakeholders, op 15 januari 2018 in de Fokker terminal in Den Haag. Zij vertegenwoordigen kunststoffen, bouw, maakindustrie, consumentenproducten en biomassa en voeding. De agenda’s voorzien in investeringen van honderden miljoenen euro’s, fiscale en wettelijke maatregelen, en medewerking van industrie, alle overheidsniveaus en maatschappelijke organisaties. Het kabinet heeft de agenda’s naar de Tweede Kamer gestuurd, en beloofde een inhoudelijke reactie voor de zomer. Info: https://www.circulaireeconomienederland.nl/

Ik ben recent lid geworden van de gebruikersgroep van het Scenario Exploration System (https://www.linkedin.com/groups/12089320). Het Gemeenschappelijke Onderzoekscentrum van de Europese Commissie (JRC) heeft deze methode van toekomstverkenningen ontwikkeld https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ses.  EthicSchool organiseert op verzoek sessies, waarmee u inzicht kunt verwerven in succes- en faalfactoren die de innovatiestrategie van uw organisatie beïnvloeden. Er zijn simulaties van toekomstige ontwikkelingen in de duurzame economie, voedselveiligheid en nanotechnologie. In samenwerking met het JRC kunnen we een aangepaste versie ontwikkelen die aansluit bij uw behoeften. Info: www.ethicschool.nl

In the latest monthly poll, Nano2All (www.nano2all.eu) solicits your opinion on pre-testing use of nanodrugs. Respond via twitter or via facebook:

https://twitter.com/hashtag/nanodilema?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fnano2all.eu%2F  or https://www.facebook.com/hashtag/nanodilema?source=embed

Dialoog over nanotechnologie
nanorechtenvrede: Youtube usermovies
Youtube usermovies

Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)