ETHICSCHOOL
Komende presentaties

November 2017. NANO2ALL heeft webinars online gezet met illustratieve cases op het gebied van verantwoord innoveren in nanotechnologie: 

http://www.nano2all.eu/training 

20-21 november 2017, PRISMA workshop Berlijn. Ik neem deel aan paneldiscussie over ervaringen in EU-projecten inzake verantwoord innoveren.

Vrede in Irak begint in studentenhuis

Bisschop Mirkis uit Kirkuk bezocht maandag 13 november 2017 de Sint Martinusparochie in Utrecht. Hij vertelde ruim vijftig deelnemers uit Utrechtse religieuze, maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke kringen over zijn inspanningen om zo’n 700 vluchteling-studenten uit alle geledingen van de Irakese samenleving op te vangen in gemengde studentenhuizen. Jezidi’s, Soennieten, Sjiieten, Christenen en Koerden tussen 18 en 21 jaar leren vreedzaam samen te leven onder het dak van de bisschop, terwijl ze studeren aan de Universiteit van Kirkuk. Meer dan de helft zijn vrouwen, volgens de bisschop vaak succesvoller dan de mannen. Ongeveer 500 studenten gaan volgend jaar terug naar het bevrijde Mosul om daar hun studie voort te zetten. De bisschop wil hen graag financieel blijven ondersteunen. De benodigde middelen voor deze investering in een vreedzame toekomst voor Irak sprokkelt hij bij elkaar uit giften. Bovendien zijn gastdocenten die de studenten aan de Universiteit van Kirkuk willen onderwijzen van harte welkom. Het is immers goedkoper om de docenten naar Irak te laten vliegen, dan om Irakese studenten in Nederland op te leiden. Info: http://www.raadvankerken.nl/pagina/3970/utrecht_achter_actie en http://www.devoorzienigheid.nl/actueel

Integreer maatschappelijke aspecten in onderwijs in natuurwetenschap en technologie

Op 9 november 2017 pleitte prof. Sheila Jasanoff (Harvard Universiteit) voor de integratie van (sociale) wetenschap en techniekstudies in hoger onderwijs in natuurwetenschap en technologie, in plaats van bioethiek. Wetenschap en Techniekstudies vond zij geschikter om studenten bewust te maken van maatschappelijke behoeften en waarden in de samenleving, die de acceptatie van technologie, ontwikkeld door deze onderzoekers beïnvloeden. Het Rathenau Instituut in Den Haag had haar uitgenodigd als speciale gastspreker over innovatie en ethiek. Jasanoff presenteerde de inhoud en context van haar recente boek “The ethics of invention”. Amnesty International had oorspronkelijk gevraagd om dit boek, maar haakte af tijdens het schrijfproces. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van deze NGO onder het publiek bood nieuwe perspectieven om de belangstelling voor verantwoord innoveren onder haar leden te bevorderen. Info: www.rathenau.nl en http://books.wwnorton.com/books/The-Ethics-of-Invention/.

Voortgang publieke dialoog over biotechnologie

Op 7 november 2017 organiseerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een conferentie “Naar een toekomstbestendig biotechnologiebeleid” in NEMO, Amsterdam. Dit was de recentste ontwikkeling in een consultatieproces n.a.v. de Trendanalyse Biotechnologie 2016 door drie adviesorganen in juni 2016: http://www.cogem.net/index.cfm/nl/over-ons/werkzaamheden/trendanalyse. Het kabinet stuurde haar reactie op 12 december 2016 naar de Tweede Kamer, waarna deze opriep tot een maatschappelijke dialoog in een motie op 23 februari 2017. Het ministerie heeft tot dusver verschillende bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd, en de meningen van 150 burgers geconsulteerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/07/publieksopvattingen-over-biotechnologie. NEMO Kennislink lanceerde zojuist de nieuwe interactieve website www.biotechnologie.nl, om te onderzoeken welke waarden de meningen van burgers over biotechnologie beïnvloeden.  Het ministerie zal begin 2018 de voortgang in de discussie over modernisering van biotechnologiebeleid rapporteren aan de Tweede Kamer. Stakeholdervertegenwoordigers wordt gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen om deel te nemen aan voortgaande dialoog over toekomstbestendige regulering en beleid inzake biotechnologie. 

Nieuw Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse-instrument gelanceerd

Op 2 november 2017 lanceerde het Bureau Biosecurity van RIVM het nieuwe online Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse-instrument, in het Nederlands en Engels. Het is bedoeld om biosecurity professionals te ondersteunen bij kwalitatieve analyse van de capaciteit van hun organisatie om de biosecurity van hun activiteiten op het gebied van levenswetenschappen te beschermen. Het instrument is complementair aan de bestaande Biosecurity Zelfscan toolkit. Info: https://www.biosecuritykwetsbaarheidsanalyse.nl/

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren in Europees-Braziliaanse samenwerking

Op 27 oktober presenteerde ik de keynote lezing over Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) tijdens een seminar over internationale onderzoekssamenwerking tussen de EU en Brazilië. Dit seminar vond plaats bij de PUCRS-universiteit in Porto Alegre in Brazilië. MVI is een verzamelnaam voor innovatieve oplossingen voor het probleem dat nationale overheden wel de formele verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid en rechten van hun burgers te beschermen. Helaas heeft geen enkele nationale overheid op zijn eentje het vermogen om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Daarom moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontwikkeld worden, waaraan overheden, onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere burgers bijdragen. Projecten zoals Nano2All (www.nano2all.eu) testen nieuwe methoden om deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in praktijk te brengen. Dit seminar was onderdeel van het INCOBRA-project: www.incobra.eu

Nieuwe EthicSchool module: nanogeneeskunde

Nanotechnologie belooft veel medische toepassingen, maar kan ook risico's voor de gezondheid en medisch-ethische vragen opwerpen. De EthicSchool module nanogeneeskunde helpt professionals zich bewust te worden van de dilemma's. Hierdoor kunt u met belanghebbenden samenwerken aan maatschappelijk verantwoorde innovatie. Info: http://ethicschool.nl/_files/EthicSchool%20nanogeneeskunde%20module.pdf 

EthicSchool biosecurity training module beschikbaar

Een nieuwe biosecurity module is recent toegevoegd aan het aanbod van EthicSchool bedrijfstrainingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord innoveren. Deze module is bedoeld om professionals in biotechnologie en andere levenswetenschappen te trainen in de omgang met ethische dilemma’s van dual use biosecurity issues. De training is recent getest tijdens een seminar over dual use export control bij het ISTC in Astana, Kazachstan, 12-13 oktober 2017. Download de flyer met meer informatie hier: http://ethicschool.nl/_files/EthicSchool%20biosecurity%20moduleNL.pdf

Doe-het-zelf ethiek in exportcontroles van strategische goederen

Tijdens een seminar over exportcontroles van strategische goederen aan het ISTC in Astana, Kazachstan, 12-13 oktober 2017, gaf ik een presentatie over doe-het-zelf ethiek van dual use technologie. Het bestaande internationale wettelijke regime is neergelegd in wapenbeheersingsovereenkomsten en verdragen die exportcontroles reguleren. Dit regime zou inadequaat kunnen blijken te zijn om snelle vooruitgang in wetenschap en technologie, die misbruikt kan worden in massavernietigingswapens, in goede banen te leiden. Om mogelijke gaten in wetgeving op te vullen, zijn gedragscodes en andere vormen van vrijwillige zelfregulering voorgesteld, voor biosecurity en andere dual use vraagstukken. Recente controverses, waaronder de discussie over “Gain of Function” onderzoek, tonen aan hoe moeilijk het is om een goede balans te vinden tussen veiligheid en vrijheid. Na een korte inleiding in doe-het-zelf ethiek van wetenschap en technologie, en over de state-of-the-art op het gebied van gedragscodes voor dual use technologie, zijn de cases van H5N1 vogelgriep en drones besproken met de deelnemers. Dit gaf meer inzicht in dilemma’s in de implementatie van exportcontroles op “Dual Use Research of Concern”. De presentatie werd goed ontvangen, en leidde tot discussie over de relatie tussen ethiek, formele wetgeving en internationale politiek. Het seminar markeerde de start van een nieuw project, gesteund door de Europese Unie, wat capaciteitsopbouw beoogt voor exportcontroles van strategische goederen in Centraal Azië. Info: http://www.istc.int/en/article/20066

Opinie wetenschap buiten de universiteit

Trouw publiceerde vandaag mijn bijdrage aan de discussie over wetenschap in Nederland. Hierin reageer ik op een recente publicatie van de professoren José van Dijck en Wim van Saarloos van de KNAW, waarin zij pleiten voor meer publieke investeringen in onderzoek aan universiteiten. Volgens mij zijn er meer gepromoveerden buiten de universiteit dan erin. Daarom zou de KNAW zich beter kunnen concentreren op manieren om alle onderzoekers te stimuleren bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, klimaatverandering en gewapende conflicten, dan op de verdediging van universiteiten. Info: https://www.trouw.nl/opinie/ook-buiten-de-universiteit-is-wetenschap~a2bdf1c9/

SATORI standaardiseert innovatie-ethiek

Het Europese SATORI project sloot af met een heftige discussie over twee CEN Workshop Agreements (CWA), pre-standaarden voor ethische evaluatie van onderzoek en innovatie, en over de organisatie van ethische commissies. De Europese standaardisatie-organisatie CEN gebruikt deze workshop agreements om te onderzoeken hoeveel steun er is voor formele standaarden. De CWAs zijn drie jaar geldig. Zie voor meer info: www.satoriproject.eu

Veilig verder met synthetische biologie

In de recente Trend Analyse Biotechnologie 2016 adviseerden WRR, GR en COGEM het kabinet om een stap terug te doen in pogingen om synthetische biologie en andere moderne biotechnologie te reguleren. Met dit in het achterhoofd deelde beleidsmaker Dick Jung (ministerie Infrastructuur en Milieu) zijn dilemma’s tijdens de bijeenkomst “veilig verder met synthetische biologie” georganiseerd door het RIVM en het Rathenau Instituut op 20 september j.l. Belangrijke vragen zijn: hoe kunnen we veiligheid bevorderen? Hoe kunnen we beloftes oogsten? Hoe geven we aandacht aan opvattingen in de maatschappij? In lijn met het huidige beleid inzake Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGOs), wilde hij als overheid de verantwoordelijkheid nemen voor het systeem, waarbij de verantwoordelijkheid voor het product langs de waardeketen van onderzoek, via productie en consumptie tot afvalverwerking genomen zou moeten worden door meerdere partijen. Vijf Nederlandse teams die dit jaar concurreren in de internationale Genetically Engineered Machine (iGEM) competitie presenteerden vervolgens hun projecten. Ze vertelden hoe ze bio-veiligheid integreerden, eerst omdat het moest, maar later met toenemend enthousiasme. Andere deelnemers aan de bijeenkomst werden op hun beurt geïnspireerd door de iGEM teams. Filosoof Sabine Roeser van de TU Delft presenteerde haar visie op innovatieve manieren om te reflecteren op emoties en waarden in het debat over nieuwe technologie. Zij zag een belangrijke rol voor kunst in de dialoog tussen wetenschappers en burgers. Dick Jung vond het lastig in te passen in de publieke financiering van onderzoek.Tijdens break-out sessies analyseerden de deelnemers veiligheidskwesties in de waardeketen van vijf eerdere iGEM projecten. Ze identificeerden wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor welke aspecten, en wat het begrip “veilig(er) by design” in dit geval in zou kunnen houden. Dit leverde veel nieuwe vragen op, die twee deelnemende artiesten handzaam samenvatten in een kamerbrede tekening. De discussie wordt duidelijk vervolgd.

Trends in nanotechnologieonderwijs voor industrie en samenleving

Het tijdschrift Current BioNanotechnology heeft het artikel “Current Trends in Nanoeducation for Industry and Society” gepubliceerd, met Ineke Malsch als eerste auteur. Het artikel doet verslag van discussies met belanghebbenden over internationale trends op het gebied van hoger onderwijs in nanotechnologie. Deze discussies vonden plaats in het kader van het project NanoEIS: Nanotechnology Education for Industry and Society, gefinancierd door de Europese Unie: www.nanoeis.eu. Universiteiten in verschillende Europese landen en Noord-Amerika bieden al nanotechnologieonderwijs aan. De deelnemers aan de discussies toonden belangstelling voor de ontwikkeling van cursussen op het gebied van nanotechnologie in hogescholen en instellingen voor levenslang leren. Buiten de EU worden ook aan universiteiten nieuwe nanotechnologiecursussen ontwikkeld.

Ineke Malsch, Dorota Rutkowska-Zbik, Martin Himly, Costas Kiparissides, Olga Kammona, Bartlomiej Szafran, Iseult Lynch, Frederick Ntow, Paula Queipo Rodriguez, Moshe Talesnik, David Rosenberg, Albert Duschl. Current Trends in Nanoeducation for Industry and Society. In Current BioNanotechnology 2016, vol 2: http://www.eurekaselect.com/node/142765/article/current-trends-in-nanoeducation-for-industry-and-society

Verrassende religieuze visies op synthetische biologie

Zo’n 40-45 deelnemers in de conferentie “Synthetic Biology – Visions of the Future” in NEMO, Amsterdam op 24 juni 2016 bogen zich onder leiding van Joachim Boldt over religieuze en culturele visies op synthetische biologie. Als in een vissenkom gingen kleine groepjes deelnemers van tafel naar tafel, waar ze 5x7 minuten in gesprek gingen met “tafel-experts” theologen, filosofen en professionals met katholieke of protestantschristelijke achtergronden, waaronder Ineke Malsch. Iedereen kreeg de kans vragen te stellen en een mening te formuleren. Prof. Bernadette Bensaude-Vincent gaf het startsein voor de plenaire discussie met een presentatie over antropocentrische versus eco-centrische perspectieven op synthetische biologie. Ze vergeleek synthetische biologie met extreme sport, en plaatste Paus Franciscus encycliek “Laudato Si” in een eco-centrisch perspectief. Deelnemers riepen op om de discussie te verbreden door vertegenwoordigers van andere religies uit te nodigen, waaronder de Islam. Info: www.synenergene.eu

Water of goud?

Heb je dorst? Draai de kraan open en drink tot je verzadigd bent. Maar zo werkt het niet overal op aarde. Volgens het laatste rapport over de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties had in 2015 9% van de wereldbevolking geen toegang tot schoon drinkwater, terwijl 2,4 miljard mensen geen deugdelijk sanitair gebruikten. In sommige gebieden vallen er zelfs doden in de strijd over de keuze: water of goud? Sommige mijnbouwbedrijven en zelfstandige mijnwerkers hebben decennialang kwik en andere giftige chemicaliën gebruikt om goud en andere kostbare grondstoffen te winnen. Het afval vervuilt het water waar boeren en andere omwonenden hun dorst mee moeten lessen. In enkele gevallen zijn de tegenstellingen zo verhard dat men elkaar alleen nog achter de barricaden treft of in de rechtbank. Het is een vicieuze cirkel waarin men zich na elke ronde dieper ingraaft en alleen nog overlegt met gelijkgestemden: multinationale mijnbouwbedrijven spreken met overheden en organisaties van de verenigde naties en beloven plechtig zich aan morele gedragscodes te houden. En lokale kleine boeren praten met milieu- en mensenrechtenorganisaties die hun belangen in media en rechtszaken verdedigen.

Lichtpuntjes zijn er wel. Beide partijen kloppen aan bij kerken: landbouwers in Latijns-Amerika hebben steun gezocht en gekregen bij hun lokale parochie, die ook dialoogtafels opzette, tot het doodbloedde op tegenwerking vanuit de hiërarchie. Recenter verzochten directeuren van mijnbouwbedrijven de Paus en andere kerkleiders om te bemiddelen. Dit heeft al tot drie internationale conferenties geleid. Maar ook de zegen van de Paus heeft het water nog niet schoon gemaakt.

Wetenschappers uit alle delen van de wereld werken wel aan nieuwe technieken waarmee op termijn het afvalwater van mijnbouw gezuiverd kan worden. Gifstoffen zoals kwik, fluoride en arseen die nu nog nauwelijks te verwijderen zijn, kunnen er in de toekomst uitgefilterd worden. Nu lukt het al in een bekerglas, en hele stad te drinken geven zal nog enkele decennia duren, en heel wat kosten.

Veel mensen werken dus aan hun eigen oplossing van de tegenstelling tussen water of goud, maar vooral langs elkaar heen. In mijn droom komt er een nieuwe dynamiek tot stand als onafhankelijke onderzoekers waterzuiveringsprojecten opzetten in overleg met alle belanghebbenden, op het neutrale terrein van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties. Zodat iedereen duurzaam toegang krijgt tot de vruchten van de aarde: water én goud.

Ineke Malsch – bijdrage aan barmhartigheidsviering ‘geef dorstigen te drinken’ op 22-5-2016 in de Aloysiuskerk te Utrecht – dit artikel is gebaseerd op de factsheet “nanotechnology can help solve conflicts over mining” van het project www.nmpdela.eu en een hoofdstuk in een boek waaraan ik schrijf over duurzame technologieontwikkeling: “Future Technologies We Want”. In het kader van het platform BALEWARE (Bridging Africa, Latin America and Europe in Water and Renewable Energy) www.baleware.org kunnen we proberen het idee in praktijk te brengen. 

Obstakels hinderen participatie in nanodialoog

Op 11 april interviewde Paulo Martins Ineke Malsch in het internet-TV programma Nano Alerta over de rol van verschillende belangengroepen in dialoog over de beheersing van risico’s van nanomaterialen. Deelname van maatschappelijke organisaties aan deze dialoog wordt belemmerd door ingesleten werkrelaties tussen de industrie, onderzoeksorganisaties en overheidsorganen op het gebied van risicomanagement van nanomaterialen. Daarnaast werpt diepgeworteld wantrouwen tegen de innovatiedriehoek overheid-bedrijven-kennisinstellingen bij sommige maatschappelijke organisaties blokkades op. Verschillende redenen zijn gegeven om maatschappelijke organisaties wel bij risicobeheersing van nanomaterialen te betrekken. Vanuit een liberaal perspectief lijkt dit minder noodzakelijk dan vanuit een communitaristisch perspectief, waarin burgers gezien worden als leden van bewegingen die vertegenwoordigd worden door de maatschappelijke organisaties. Info: www.nanotecnologiadoavesso.org

Lezing nanotechnologie en gezondheid goed ontvangen

Op 24 april sprak Ineke Malsch over nanotechnologie en gezondheid op het Wartburg College in Rotterdam. Deze lezing was onderdeel van een tweedaags project over nanotechnologie. Ze legde uit wat nanotechnologie is en gaf een overzicht van mogelijke kansen en risico’s voor de gezondheid. Ze presenteerde ook enkele toepassingen en discussies over mogelijke gezondheidsrisico’s van nanomaterialen die in de scheikundeles gemaakt kunnen worden zoals nanozilver, zeolieten, superhydrofobe stoffen, nanozonnecreme en nano ferrofluids. De presentatie is gebaseerd op materialen en concepten van EthicSchool www.ethicschool.nl

Nanogeneeskunde in de kliniek

Nano Wereld Kanker Dag is herdacht op 2 februari tijdens miniconferenties georganiseerd in 12 landen door het Europees Technologieplatform Nanomedicine. Het nationale nanotechnologieprogramma NanoNextNL organiseerde er een in Utrecht. Het thema was: Nanogeneeskunde: naar een toekomst voor iedere kankerpatiënt. Vergeleken met hetzelfde evenement twee jaar geleden lag de nadruk deze keer meer op de klinische praktijk. Professor Bob Pinedo, medisch oncoloog verbonden aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam kondigde de bouw aan van een nieuw Imaging Centrum vanaf komende zomer. In de toekomst verwacht hij dat iedereen jaarlijks een pil slikt met intelligente sensoren om de aanwezigheid van hypermetilatie in de darmen te detecteren. Dit kan een vroege aanwijzing zijn van beginnende kanker. Het kan er ook op wijzen dat de betrokkene recent iets verkeerds heeft gegeten. Het realistische gehalte van dit droombeeld bleef buiten beschouwing. Andere voorbeelden van nanomedicijnafgiftesystemen voor chemotherapie met minder bijwerkingen en van vroegdiagnostiek waren ofwel al verkrijgbaar ofwel in verschillende stadia van klinisch onderzoek. De toekomst voor nanogeneeskunde tegen kanker ziet er zonnig uit, mits bewezen kan worden dat de mogelijke voordelen groter zijn dan de eventuele nadelen. Robert Geertsma van RIVM bepleitte meer dialoog met patiënten en andere belangengroepen tijdens de verdere ontwikkeling van nanomedicijnen. www.nanonextnl.nl

Versterk het verbod op biowapens

Ineke Malsch en Paul Lansu betogen dat politici en maatschappelijke organisaties zich moeten mengen in de dialoog over het Biologische Wapen Verdrag, wat in 2016 herzien kan worden. Deze dialoog moet bijdragen aan universalisering van het verdrag door Staten die nog geen (volledige) verdragspartij zijn te overtuigen het te tekenen of ratificeren. De dialoog moet ook het evenwicht tussen veiligheid en academische vrijheid bevorderen. Het Reformatorisch Dagblad publiceerde hun opinie op dinsdag 22 december 2015: http://www.digibron.nl/search/detail/e27f74452152e10cced45bd4d4ae730c/versterk-verbod-op-biologische-wapens?authenticated=false#

Wat is het doel van nanotechnologieonderwijs?

Ineke Malsch leidde een discussie over onderwijs in nanotechnologie tijdens de conferentie over interacties tussen het immuunsysteem en nanomaterialen georganiseerd door ESF-EMBO op kasteel Polonia in Pultusk, Polen, 4-9 oktober 2015: http://nanomaterials.esf.org/. Het doel van de discussie was de aansluiting van universitair onderwijs op het gebied van nanotechnologie en de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze presenteerde voorlopige resultaten van het project NanoEIS: www.nanoeis.eu. De ongeveer 40 deelnemers, jonge en senior onderzoekers en professionals geïnteresseerd in immunologie en nanomaterialen, reageerden op deze resultaten. De vraag naar de doelstellingen van nanotechnologieonderwijs stond centraal: studenten voorbereiden op banen in winstgevende bedrijven of op verantwoorde innovatie? Professionele opleidingen zoals farmacie of medicijnen hebben een directere aansluiting op specifieke banen dan meer academische opleidingen die vooral analytisch denkvermogen trainen om allerlei soorten problemen op te lossen. Promovendi die in of met bedrijven werken kunnen gehinderd worden in hun vrijheid om te publiceren in academische tijdschriften, waardoor hun kansen op een academische carrière beperkt kunnen worden. Tijd is ook een probleem: stages in bedrijven zijn wel mogelijk in een bachelor opleiding van 3,5 tot 4 jaar, maar niet in de standaard 3 jarige curricula. Veranderingen in curricula verlopen moeizaam in veel universiteiten. Universitaire bestuurders zouden docenten meer kunnen stimuleren om hun colleges aan te passen aan veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt voor hun studenten.

Maatschappelijke organisaties zoeken rol in ontwikkeling veiligheidstechnologie

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en experts op het gebied van de ontwikkeling van technologie voor civiele veiligheid overlegden op 15-16 september in Berlijn over een grotere rol voor deze organisaties in dit onderzoek. Momenteel staat de ontwikkeling van producten voor veiligheidstoepassingen zoals grensbewaking, hulpdiensten en cybersecurity centraal, en is de bijdrage aan de veiligheid van Europese burgers niet altijd duidelijk. De meeste maatschappelijke organisaties missen de deskundigheid en middelen om zich bezig te houden met veiligheidsonderzoek. Als ze al deelnemen aan projecten spelen ze meestal een marginale rol. De deelnemers aan de workshop bespraken de bestaande belemmeringen en wenselijke toekomst, resulterend in een lijst concrete en gedetailleerde suggesties voor deelname van maatschappelijke organisaties in alle stadia van de Europese cyclus voor veiligheidsonderzoek, van besluitvorming over de prioriteiten en agenda voor onderzoek via de uitvoering van projecten tot verspreiding en evaluatie van resultaten. De workshop was onderdeel van het SECUREPART project www.securepart.eu

Artikel over Collectieve besluitvorming over veilig omgaan met nanomaterialen gepubliceerd

De proceedings van de STS Italia conferentie “A matter of design” zijn gepubliceerd, met daarin het artikel over “Collective decision making on risk management and sustainable manufacturing of nanomaterials and the role of decision support tools” door Ineke MALSCH, Vrishali SUBRAMANIAN, Elena SEMENZIN, Danail HRISTOZOV and Antonio MARCOMINI. De proceedings zijn gratis beschikbaar via de website www.stsitalia.org

Wereldwijd verantwoord innoveren beschouwd vanuit het perspectief van communitarisme en subsidiariteit

NanoEthics heeft recent het volgende artikel van Ineke Malsch gepubliceerd als online first: Communitarian and Subsidiarity Perspectives on Responsible Innovation at a Global Level. Abstract: Alle belanghebbenden zijn het er in het openbaar over eens dat innovatie en het beheer van opkomende technologie verantwoord moet gebeuren. Het debat over wie wat moet bijdragen aan dit verheven doel is echter nog lang niet afgerond. Het beginpunt van dit artikel is de vraag hoe en waarom belangengroepen naast overheden betrokken moeten worden bij het beheer van nanotechnologie in internationaal verband. Om nieuw licht te werpen op deze discussie worden de voornamelijk Noord-Amerikaanse kritiek op het politieke liberalisme en het gerelateerde, voornamelijk Europese concept van subsidiariteit onderzocht. De centralen onderzoeksvraag is: Kan een communitaristisch-subsidiariteitsperspectief op de rollen van overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren met belang bij opkomende technologie verhelderen op welke gronden ieder van deze actoren bij zou moeten dragen aan verantwoord innoveren op internationaal niveau? Een analytisch kader wordt voorgesteld na selectie van enkele relevante aspecten van een communitair-subsidiariteitsmodel voor een dialoogsamenleving. Dit kader wordt vervolgens toegepast op de recente internationale dialoog over verantwoord beheer van nanotechnologie. De uitkomsten van deze analyse worden vergeleken met de OECD gids voor publieke participatie en communicatie inzake nanotechnologie, en indicatoren voor het volgen van de voortgang op het gebied van verantwoord mondiaal innoveren. De belangrijkste bijdrage van het voorgestelde communitair-subsidiariteitsperspectief is dat het filosofische argumenten aandraagt voor terugkeer van burgers achter het stuur van internationale verantwoorde innovatiesamenwerking. Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s11569-015-0234-1

Ondersteun besluitvorming voor duurzame nanotechnologie

Het tijdschrift Environment, Systems and Decisions publiceerde vandaag het artikel "Supporting Decision Making for Sustainable Nanotechnology". Het artikel rapporteert over interviews met verantwoordelijken voor besluiten over veilig en duurzaam ontwikkelen van producten met nanomaterialen in grote en kleine bedrijven en met beleidsmakers van verschillende overheidsinstanties op het gebied van regelgeving voor nanomaterialen. De interviews worden gebruikt als input voor het ontwerp van een software decision support tool in het Europese project SUN (Sustainable Nanotechnologies, www.sun-fp7.eu). Download het artikel hier (open access): http://link.springer.com/article/10.1007/s10669-015-9539-4?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst

Nieuw EthicSchool aanbod: doe-het-zelfcursus Verantwoord Innoveren

Uiteraard bent u een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Maar hebt u de capaciteit in huis om ook verantwoord te innoveren met nieuwe technologie waarvan de effecten op mens, milieu en maatschappij onzeker zijn?

EthicSchool biedt voor uw personeel een doe-het-zelfcursus Verantwoord Innoveren aan die met succes getest is, o.a. in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam op 27 augustus 2014, tijdens de NMP-DeLA zomerschool over nanotechnologie voor water en energie in Monterrey, Mexico op 12 november 2014 en tijdens de Duurzame Nanotechnologieschool in Venetië, Italië op 16 januari 2015. Info: postbus@malsch.demon.nl

Ineke Malsch in Perspectief

Een chip in je lijf, is dat ok? Ja en nee, vindt Ineke Malsch in het septembernummer van het ledenblad van de Protestants-Christelijke Ouderenbond: http://www.pcob.nl/ledenvoordeel/ledenmagazine-perspectief/ . U kunt ook deelnemen aan de discussie via de website http://www.pcob.nl/ledenvoordeel/ledenmagazine-perspectief/de-stelling/

Of download en speel het spel over mensverbetering: http://www.beta-oost.nl/pages/view/416219/speel-het-spel-over-mensverbetering-en-vorm-je-eigen-mening

Wie betaalt universitair open massaonderwijs?

Ineke Malsch, postbus@malsch.demon.nl

Massieve Open Online Cursussen (MOOCs) veroorzaken sinds 2011 een revolutie in Hoger Onderwijs, was de boodschap van een KNAW discussie op 8 april. Steeds meer universiteiten waaronder de UvA, UL en TUD maken delen van hun onderwijs online beschikbaar voor studenten uit de hele wereld. Minister Bussemaker van OCW vindt dat Nederlandse universiteiten voorop moeten lopen. De Open Universiteit (OU) heeft een traditie in open hoger onderwijs op afstand. Fred Mulder van UNESCO en OU vergeleek de onderliggende waarden in Open Onderwijs (OER) en online onderwijs (MOOC). Waar open onderwijs de student en diens studiedoeleinden in diens socio-culturele omgeving centraal stelt, zijn MOOCs vooral een middel om meer studenten van buiten naar het klassikale onderwjs van de (Westerse) docent te trekken. “Neo-kolonialisme” noemde een deelnemer het zelfs. Veel universiteiten werken samen met private ondernemingen zoals COURSERA, EdX en Udacity. De eerste twee bieden het onderwijs gratis aan. Het verdienmodel is nog in ontwikkeling, en dat roept vragen op. Is het wel ethisch om publiek gefinancierd (Nederlands) onderwijs te laten gebruiken om op termijn (Amerikaanse) bedrijven te laten verdienen aan privacygevoelige informatie over studenten? De motivatie om met deze bedrijven in zee te gaan blijkt vooral praktisch: ze bereiken meer deelnemers dan eigen platforms van de universiteiten. Verbazend hoe naïef en onzorgvuldig Nederlands slimste mensen omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Info: https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/moocs-massive-open-online-courses

Artikel Nano-kennis voor niet-R&D banen

Nanotechnology Reviews publiceerde Ineke Malsch’ artikel “Nano-education in Europe: nano-training for non-R&D jobs online in December 2013. Het artikel bespreekt de behoefte aan kennis op het gebied van nanotechnologie onder professionals op het gebied van dialoog en communicatie, regulering en innovatiebeleid over nanotechnologie. Geïnterviewde in alle drie sectoren willen meer weten van nanowetenschap, nanomaterialen, risico’s, wettelijke en sociale aspecten van nanotechnologie, bij voorkeur in hun eigen taal. Deze studie is uitgevoerd in het project NanoEIS, gefinancierd door de Europese Commissie (KP7, project nr. 319054).

Herpublicatie Ethics and Nanotechnology

LAP Publishing heeft een handelseditie gepubliceerd van Ineke Malsch' proefschrift Ethics and Nanotechnology: Responsible Innovation at global level in the 21st century. U kunt het boek bestellen via: https://www.lap-publishing.com/catalog/search?search_query=malsch